ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

privacy policy

Data register for e-shop

  • Access Lapland e-shop office address is Rovakatu 15, 96100 Rovaniemi, Finland
  • e-shop register is kept from 1st of November 2016 on
  • The register is used for e-shop reservations, payments and company's e-marketing
  • The register consists of personal names, addresses, countries, languages and telephone numbers
  • The data comes from the clients once they reserve or pay travel services in the e-shop
  • Data is not shared out from the company
  • Data is registered in company's database and is possible to reach trough passwords only, only the sales staff in the company has got the passwords
  • Registered person has got a right to deny his personal data to be shared in the future for any purpose and get all information of the content of his personal data in company's data base
  • Registered person is allowed to check his personal data and in case of mistakes the company will make the changes needed.

1 REKISTERINPITÄJÄ

 

Sibi & Marketing Oy

Heikinkuja 1, 96900 SAARENKYLÄ

 

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

 

Simon Biton

Heikinkuja 1, 96900 SAARENKYLÄ

040 184 7720

simon@laplandincoming.fi

 

3 TIETOSUOJAVASTAAVA

 

Juha Kämä

Pekankatu 4, 96200 ROVANIEMI

045 618 994

info@accesslapland.com

 

4 REKISTERIN NIMI

 

Rekisterin nimi on asiakasrekisteri.

 

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

 

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi (matkustaja- ja majoitustiedot, laskutus, verkkokauppa), lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi (matkustajakortit) sekä oikeutetun edun perusteella (markkinointiviestintä, tiedottaminen ja kutsuvierastilaisuudet). Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden ja sidosryhmien lähteistä.

 

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

 

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 

Rekisteri pitää sisällään Sibi & Marketing Oy:n ja Access Lapland Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, passin numero, erikoisruokavalio, luottokorttitiedot, asiakasryhmä sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.

 

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä heidän edustajiltaan (matkatoimistot ja matkanjärjestäjät).

 

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

 

Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille, majoitusliikkeille sekä lento- ja laivayhtiöille. Sibi & Marketing Oy ja Access Lapland Oy luovuttavat yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen itse pyytää yritystä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii yritystä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon sen hallussa olevasta tietokannasta.

9 TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE

 

Asiakastietoja siirretään majoitusliikkeille ja lentoyhtiöille Israeliin tilanteissa, joissa Sibi & Marketing Oy:n asiakas matkustaa sinne. Muita tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

 

10 TARKASTUSOIKEUS

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

 

11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

 

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

 

12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

 

13 TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

 

Sibi & Marketing Oy ja Access Lapland Oy poistavat rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan takuu- ja virhevastuiden hoitamiseksi.

 

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla ja paperisessa muodossa olevat tiedot tuhotaan asianmukaisesti, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Sibi & Marketing Oy:tä tai Access Lapland Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

 

14 TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ

 

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 7.6.2018.